جواب درک و دریافت صفحه ۷۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب درک و دریافت درس هشتم روان خوانی سفرنامه اصفهان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. انگیزه مجید از نوشتن سفرنامه چه بود؟
2. چه درس ها و عبرت هایی از سفر می توان گرفت؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. قصد داشت سفر نامه اش را به کتاب تبدیل کند.
2. سراسر سفر پند وعبرت است و موجب تکامل و پختگی شخصیت و رفتار ما می شود.

نویسنده : موقعی که میخواست به اصفهان سفر کند قصد داشت سفرنامه ای بنویسد و ان سفرنامه را به کتاب تبدیل کند سراسرسفر پند وعبرتی است وموجب تکامل وپختگی شخصیت ورفتار ما میشود.