جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۲۰ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم در این دعای عهد چه عهدی مطرح شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عهد با امام عصر علیه السلام در قالب دعا این چنین آمده است: «اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و الذابین عنه و المسارعین الیه فی قضاء حواجه و الممتثلین لاوامره و المحامین عنه و السابقین الی ارادته و المستشهدین بین یدیه».
یعنی با امام زمان علیه السلام عهد می کنیم که از:.
1- یاران (انصار).
2- مددکاران (اعوان).
3- دفاع کنندگان (ذابین).
4- شتابندگان به سویش در برآوردن خواسته هایش (المسارعین الیه فی قضاء حواجه).
5- اطاعت کنندگان اوامرش (الممتثلین لاوامره).
6- مدافعان حضرتش (المحامین عنه).
7- پیشی گیرندگان به جانب خواسته هایش (السابقین الی ارادته).
8- و از کشته شدگان در پیشگاهش (المستشهدین بین یدیه) باشیم.
نکته اینکه عهد در قالب دعا آمده به خاطر اینکه از خداوند می خواهیم که توفیق وفای به این عهد و تحقق این عهد را به ما عنایت کند.