جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۹۵ کتاب علوم تجربی پایه هفتم در مورد بزرگترین یاخته ها تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بزرگ ترین سلول های بدن سلول های بافت عصبی هستند.
بافت عصبی مجموعه ای از سلول های عسبی (نورون ها) و سلول های غیرعصبی (نوروگلیا) می باشد.
به نوروگلیا سلول پشتیبان نیز گفته می شود.
نورون ها از سه قسمت دندریت آکسون و جسم سلولی ساخته شده اند.
دندریت ها وظیفه دریافت پیام عصبی و انتقال آن به جسم سلولی را برعهده دارند جسم سلولی نیز پیام عصبی را به آکسون هدایت کرده و سپس از انتهای آکسون (پایانه آکسونی) به سلول بعدی که می تواند یک سلول عصبی ماهیچه ای غده یا… باشد انتقال می یابد.
نورون ها طبق وظیفه به سه گروه تقسیم می شوند.
نورون هایی که پیام را دریافت کرده و به دستگاه عصبی مرگزی (مغز و نخاع ) می فرستند
نورون هایی که پیام مغز و نخاع را به اندام ها می برند
و نورون هایی که بین دو دسته نورون قبلی ارتباط برقرار می کنند.