جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۵۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : به نتیجه وآخرت کار اندیشیده و در پی انتخاب کاری با نتیجه مثبت باشیم، با دقت از انجام کار های اشتباه پیشگیری کنیم.

مهدی : هرگاه تصمیم گرفتی کاری کنی، اول به نتیجه و عاقبت آن خوب بیندیش. اگر دیدی نتیجه خوبی دارد، به تصمیمت عمل کن و اگر دیدی نتیجه اش تباهی و بدی است، از آن صرف نظر کن.