دو نمونه مبالغه و دو نمونه مناظره ازدرس هایی که تاکنون خوانده اید بنویسید صفحه 82 کتاب نگارش ششم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مناظره : به غاری تیره درویشی همی خفت، در آن خفتن به او گنجی چنین گفت که من گنجم چو حاکم پست مشمار، مرا زین خاکدان تیره بردار. مبالغه : خروشید و جوشید و بر کند خاک، ز سمش زمین شد همه چاک چاک بزد تیغ و بینداخت از بر سرش، فرو ریخت چون رود از برش.

نویسنده ‌:5*5=25 اگر 5 صد درصد باشد پس 25 500درصد است واگر 100 را از 500 کم کنیم میشود 400.