جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۷۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم به جز حشره ها جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل ها کمک می کنند گزارش تهیه کنید عکس تصویر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید علوم هشتم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برخی جانوران علف خوار با چسبیدن دانه گرده به پشم یا کرک بدنشان باعث گرده افشانی گل ها می شوند. همچنین بعضی پرندگان که از شهد گل ها تغذیه می کنند در گرده افشانی گل ها نقش دارند. انسان ها نیز با انتقال دانه گرده یک گل به گل دیگر به طور مصنوعی باعث گرده افشانی گل ها میشوند.

فاطمه : مرغ مگس خوار با چسبیدن به گل ها و نوشیدن شهد گل ها موجب چسبیدن گرده گل ها به بدن و منقارش میشود و هنگامی که به یک گل دیگری میرود موجب گرده افشانی میشود.

زهرا : پروانه ها با منقار بلندی که دارند شهد درون گل را مینوشند و وقتی که شهد گل را مینوشند موجب چسبیدن گرده های گل به منقارشان میشوند و وقتی این پروانه به سمت گل دیگری میرود و شهد آن را مینوشد موجب انتقال گرده های گل قبلی به گل جدید میشود.

حسین : خفاش ها و حیوانات دیگری مثل موش صحرایی لمورها صاریغ ها و مارمولک ها هم در انتقال گرده گل ها بسیار موثر هستند و نقش مهمی را در انتقال گرده های گل ها دارند به طوری که اگر نباشند حیات بسیاری از گل ها به خط میفتد.

نویسنده : حیواناتی که بيشتر اوقات خود را در دشت های پر گل و گیاه ميگذرانند، در امر گرده افشانی نقش مهم دارند. گرده با چسبیدن به پشم یا مو بدنشان جابجا میشود.برای مثال..
گوسفند ، بز دشت ، سگ وحشی ، شیر.
امیدوارم از متن من راضی باشيد

ایناز : انسان با انتقال دانه گرده از یک گیاه به گیاه دیگر باعث گرده افشانی مصنوعی میشود.

امیرحسین : پرنده گان وبرخی ازحیوانات درامورگرده افشانی نباتات نیزسهم مگیرند این حیوانات مشتمل برگوگ ها ، حلزون ها وبرخی ازپرندگان میباشند .موفق و موید باشید..
منتظر شما هستیم …