جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۸۵ کتاب علوم تجربی هشتم درباره شیوه کارکرد باتری ها اطلاعاتی را جمع آوری کنید و نتیجه آن را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید علوم هشتم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شیوه کارکرد باتری ها به این شکل است که به وسیله داشتن ماده ای به نام الکترولیت به یکدیگر متصل می شوند. وقتی که باتری به مصرف کننده یون های منفی شروع به خنثی کردن یون های مثبت می کنند. با گذشت زمان هرچه یون های مثبت بیشتری خنثی شوند انرژی باتری کم میشود. الکترود های مثبت و منفیتوسط الکترولیت ها از هم جدا می شوند. این الکترولیت ها می توانند حالت فیزیکی مایع داشته باشند اما در باتری ها به شکل پودر خشک هستند. در واقع وقتی باتری به یک مصرف کننده مثل لامپ و… متصل می شود واکنش های شیمیایی درون آن شروع می شود.