جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم عذاب های جهنم را چه کسی به وجود آورده است توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عذاب های جهنم را نیز خود جهنمیان با اعمال خود به وجود آورده اند. این عذاب ها همان کارهای زشتی است که دوزخیان از دنیا برای خودشان پیش فرستادند. هر یک از این زشتی ها به صورت عذابی دردناک در می آید و به نزد صاحبش باز می گردد؛ مثلا کسی که در دنیا همیشه با زبانش دیگران را آزار می دهد، در جهنم همواره در محاصره مارها و عقرب های گزنده ای قرار دارد که خودش آنها را به وجود آورده است.