جواب فعالیت تکمیلی در کلاس صفحه ۱۶ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم چه عواملی باعث میشود که فردی به میهن خود خیانت کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تحت تاثیر تبلیغات بیگانگان قرار گرفتن و نفوذ آنها در فرد خودباختگی مشکلات روحی و روانی و عدم سازگاری فرد با جامعه و قوانین کشور بی تعهدی و عدم علاقه به میهن.

محمد مهدی : انگیزه های جاسوسی.

نویسنده : تحت فشار مالی و روحی روانی بیکاری و خود باختگی.

نویسنده : دوست نداشتن کشور و فشار های مالی و روحی و روانی و خواهان بودن نابودی کشور.