جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۳۷ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب فرصتی برای اندیشیدن دو نقاش از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. یکی از نقاشی ها پرندگان را به اشتباه انداخت؛ آنها چگونه فریب خورده بودند؟
2. نقاشی دیگر، چشم های انسان ها را به اشتباه انداخت. معنای این جمله چیست؟ آیا چشم های شما هم تا به حال اشتباه کرده است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. نقاشی میوه ها آنقدر شبیه میوه بود که پرندگان قدرت تشخیص غیر واقعی بودن میوه ها را نداشتند؛ به همین خاطر به طرف تابلوی نقاشی هجوم بردند و به آن نوک زدند تا میوه ها را بخورند. 2. نقاش دوم: تصویر یک پرده را نقاشی کرده بود این کار نقاش دوم گذشته از خطای دید، خطای دید، خطای فکر هم بود، یعنی همه فکر می کردند که بعد از برداشتن پرده، قضاوت درباره نقاشی شروع می شود و همین فکر کردن باعث خطای دیدشان شده بود، بله ما هم در خیلی از مواققع دچار خطای دید می شویم.