جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۹۸ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب فعالیت های نوشتاری درس سیزدهم ادبیات انقلاب از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- در متن درس، از میان گروه کلمات مهم املایی، دو نمونه برای هر یک از انواع ترکیب (اضافی وصفی) بیابید و بنویسید.
2- مفرد واژه های زیر را بنویسید، سپس آنها را با نشانه های جمع فارسی «ان» یا «ها» جمع ببندید.
عوامل آثار فضایل
مفاهیم افکار علما
3- در هر یک از گروه های اسمی زیر، وابسته ها را مشخص کنید و نوع هر یک را بنویسید.
نخستین عامل مهم صبح صادق
یک اثر ادبی این انقلاب امید بخش
همان ملت غیور
4- از متن درس هفتم، دو کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- ترکیب وصفی: واقعه عظیم – روحیه جوانمردی.
ترکیب اضافی: ادبیات انقلاب – وحدت کلمه.
2- عوامل : عامل عاملان.
آثار : اثر اثرها .
فضایل : فضیلت فضیلت ها.
مفاهیم : مفهوم مفهوم ها .
افکار : فکر فکرها.
علما : عالم عالمان.
3- پاسخ بصورت زیر خواهد بود: .
4- سبب تاریکی دل شدن : ضعیف شدن ایمان.

سمانه رضایی : گل از گل حسین علی شکاف= کنایه از خوشحال شدن یک نفس دویدن = کنایه از بدون توقف دویدن.

نادیا : ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است = هر کاری را در هر زمانی انجام دهی ارزشمند است افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند = جوان آگاهی کافی نداری و پیر هم توان کافی نداری.

ناشناس : کنایه دوم: دامن کسی را گرفتن کنایه است از متوسل شدن به کسی.

نویسنده :‌سوال سه :
نخستین:صفت شمارشی
عامل:اسم
مهم:صفت بیانی

یک:صفت شمارشی
اثر:اسم
ادبی:صفت بیانی

صبح:اسم
صادق:صفت بیانی

این:صفت اشاره
انقلاب:اسم
امید بخش:صفت بیانی.