جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۱۸ کتاب دین و زندگی پایه دهم برخی افراد مخالف دستورات خداوند مانند نماز نیستند اما با بهانه های مختلف از انجام آن شانه خالی می کنند آیا این افراد می توانند ادعا کنند که ما خدا را دوست داریم؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) پیروی از خداوند.
ب) دوستی با دوستان خدا.
پ) بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آن.