جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۴۳ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم متن ب به کدام یک از انواع اعجاز محتوایی اشاره می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تاثیرپذیری از عقاید دوران جاهلیت.