جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۹ کتاب فارسی پایه یازدهم متن دیدار را از نظر زاویه دید زمان و مکان بررسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زاویه دید : سوم شخص مفرد یا دانای کل.
زمان : حال.
مکان : منزل مرحوم مدرس.