جواب و پاسخ مرحله 1232 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و سی و دو ۱۲۳۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : موز، نوح، میز، محل، حمل، لوح، زمین، حلیم، لوزی، لیمو، زیلو، حلزون.