جواب و پاسخ مرحله 1272 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و هفتاد و دو ۱۲۷۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زره، هرز، یزد، دره، رنج، نیزه، زیره، زنده، درجه، جزیره، زنجیر.