جواب و پاسخ مرحله 1316 بازی آمیرزا یک هزار و سیصد و شانزده ۱۳۱۶ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یاس، نان، سیما، منشی، نسیم، نشان، شانس، سمنان، نشانی، ماشین، نمایش، سیمان، سینما.