جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۹ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم مصرف گرایی چه زیان های فردی و اجتماعی به دنبال دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر شخصی بیش از مقدار نیاز میلا خوراکی خرید کند، یا باید تمام آن را تا خراب نشده مصرفا کند – که نتیجهاش پرخوری، افزایشی وزن و بیماری های سختلف است – و یا اینکه مقدار اضافی را دور بریزد که این هم اسراف و هدر دادن نعمت های الهی است و فقر و محرومیت را به دنبال دارد. (از نظر فردی).
خرید بیش از نیاز کالا موجی کمیاب شدن آن می شود کمیابی شدن کالا قیمت آن را افزایش می دهد. به این ترتیب با رشد مصرف گرایی کالاها هر روز گران نر می شود و توانایی خرید مردم کاهش می یابد. (از نظر اجتماعی).

نویسنده :‌زیان های فردی: اگر خانواده ای دو برابر مقدار همیشگی مواد خوراکی خریداری کند یا باید همه آن را تا خراب نشده اند مصرف کند که نتیجه اش پرخوری، افزایش وزن و بیماری های مختلف است یا اینکه مقدار اضافی را دور بریزد که این هم اسراف و هدر دادن نعمت های الهی است و فقر و محرومیت را به دنبال دارد.
زیان های اجتماعی: خرید بیش از حد کالا موجب کمیاب شدن آن می شود و کمیاب شدن کالا قیمت آن را افزایش می دهد به این ترتیب با رشد مصرف گرایی کالاها هر روز گران تر می شوند و قدرت خرید مردم کاهش می یابد.