جواب قلمرو زبانی صفحه ۹۹ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم معنی بیت بشد تیز رهام با خود و گبر همی گرد رزم اندر آمد به ابر به نثر ساده از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رهام، با خود و گبر، تیز بشد، همی گرد رزم به ابر اندر آمد.