جواب فعالیت صفحه ۱۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

سلیا : مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورد دارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.