جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۱ کتاب علوم تجربی پایه هفتم به نظر شما مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه ها کدامند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فاضلاب شهری، فاضلاب کارخانه ها، کود و سم کشاورزی و باران اسیدی.