جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم مور چه کاری را بهتر می دانست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قناعت و به دست آوردن مال توسط خود حتی به سختی.