جواب درک و دریافت صفحه ۲۷ کتاب فارسی پایه کلاس چهارم ابتدایی دبستان موشکا رفت تا خدا را پیدا کند کار موشکا نشانه چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :
۱ : جمله هارا با توجه به متن ، به ترتیب رویداد ها شماره گزاری کنید .
۳ ) پروانه گفت :« خدا آنقدر مهربان است که حتی این گل کوچک را هم می بیند .»
۱ ) موشکا رفت تا خدا را پیدا کند .
۴ ) خرس قهوه ای دستی تکان داد و دور شد .
۶ ) بی بی گفت :« بعضی چیز هارا نمیتوان با چشم دید ».
۲ ) کوه گفت :« البته که خدا را میشناسم . اوست که مرا اینجا گذاشته است ».
۵ ) سنجاب به خورشید گفت :« پس حتما خدا تویی ».
۲ : « موشکا رفت تا خدا را پیدا کند » کار موشکا نشانه چیست ؟ محبت عشق و علاقه
۳ : با توجه به متن چند ویژگی برای خداوند نام ببرید . قدرت ، عظمت ، زیبایی
۴ : چه چیز هایی را نمیتوان با چشم دید ؟ چهار مورد نام ببرید . عشق ، درد ، عظمت خداوند ، فداکاری
۵ : چه نشانه هایی از وجود خداوند در درس آمده ؟ عظمت کوه ها ، زیبایی پروانه ها ، درخشش نور خورشید ، قدرت خرس ها .