جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم مشاهده ای برای نشان دادن حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مثلا دانش آموز می تواند در یک ظرف آب رنگی بریزد و سپس ساقه کرفس را در آن قرار داده و برش طولی بزند تا حرکت آب را مشاهده کند.

ناشناس : ما میخواهیم این ازمایش را انجام دهیم تا بفهمیم که اوند های چوبی و.. چگونه رنگ را به خود مگیرند ما ۴۸ساعت به ان اجازه دادیم و بعد از ۴۸ساعت مشاهده کردیم که برگ های کرفس رنگ را به خود گرفتند.

المیرا :‌مثلا ساقه ای کرفس را در مقداری آب رنگی قرار داده و پس از چند ساعت با برش طولانی ساقه کرفس حرکت آب رنگی را در طول ساقه مشاهده می کنیم.

نویسنده :‌
یک گیاه کرفس را تهیه کرده و دمبرگ ان را با چاقوی تیز به طور مورب می بریم و ان را درون بشر محتوی اب رنگی می گذاریم پس از بیست و چهار ساعت دمبرگ را جدا کرده و از طول برش می دهیم مسیر عبور اب رنگی قابل مشاهده است ارتمیس پرش.