جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۶ کتاب علوم تجربی پایه هشتم نماد شیمیایی این سه ایزوتوپ هیدروژن را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آنها بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اولی : عدد اتمی : 1 و عدد جرمی :2
دومی : عدد اتمی : 1 و عدد جرمی :3
سومی : عدد اتمی : 1 و عدد جرمی :4