جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۹ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به کمک هم گروهی های خود نمونه هایی از تقلیدهای ناآگاهانه از مدهای بیگانه را که در جامعه امروز ما رواج دارد بیان کنید به نظر شما این گونه تقلیدها چه تاثیری بر روی شخصیت و رفتار فرد می گذارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : لباس های نامناسب – استفاده از حیوانات خانگی مثل سگ و گربه – وضعیت حجاب – استفاده از سیگار. آسیب های اقتصادی را بر جامعه وارد می کند – پایه های فرهنگی جامعه را سست می کند. – فرد را به پوچی و بیهودگی وا می دارد. – باعث آشفتگی ذهنی در فرد خواهد شد.