جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم منظور از جمله ی «هر که از شما به زاد بزرگ تر باشد وی را بزرگتر دارید» چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بدین معنی است که احترام افرادی را که از نظر سنی از شما بزرگتر هستند را حفظ کنند.

تارا : بع این معنیع کع باید احترام فردی کع از شماع بزرگ تر است را حفظ کنیم.و با بزرگ تر از خود درست صحبت کنیم..