جواب فعالیت صفحه ۳۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم هر یک از شما به نوبت چند پیام را که از منابع مختلف در دو روز گذشته دریافت کرده اید، بیان کنید و بگویید برای انتقال هر کدام، از چه رسانه ای استفاده شده بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جهت انجام این فعالیت باید انواع رسانه ها را بدانیم ؛ 1) رسانه کلامی مانند زبان: اعلام نحوه دادن نمرات مستمری توسط معلم در کلاس 2) رسانه چاپی یا نوشتاریمانند علائم، کتاب ها، روزنامه ها و مجلّات: خواندن خبری از مجله رشد 3) رسانه های الکترونیکی مانند : تلفن، رادیو، تلویزیون، اینترنت مانند نمونه دریافت پیامک از طریق تلفن – شنیدن خبری از رادیو – دریافت مطالبی از طریق ایمیل.