حقیقت واقعه طبس طوفان شن

ماجرای واقعیت طوفان شن در طبس و زمین گیر شدن امریکایی ها در طبس از نکس لود بخوانید .

این قضیه مربوط میشود به بعد از انقلاب که کشور در آشوب بوده .

حقیقت واقعه طبس طوفان شن

در حادثه طبس طوفان شنی می آید و آمریکایی هارا زمین گیر میکند در ادامه به آن میپردازیم .

ماجرای قضیه طبس چی بوده است ؟

در زمان بعد از انقلاب که کشور در هرج و مرج بود آمریکایی های قصد شومی داشتند

آن ها میخواستند به سفارت حمله کنند و مهم تر از آن گرفتن اما خمینی بود

میخواستند شبانه امام خمینی را بگیرند و به عنوان گروگان به آمریکا ببرند

امریکا در طبس پایگاه نظامی زده بود جایی که کسی اصلا فکرش رو هم نمیکرد

مدت ها بود که آمریکا در طبس پایگاه نظامی زده بود که اصلا کسی متوجه نشده بود

شب عملیات که هواپیما و هلیکوپتر های آمریکا میخواستند بر زمین بنشینند طوفانی

مثل حادثه بدر رخ داد و جنگنده های دشمن زمین گیر شدند و آمریکایی ها فرار کردند

این یکی از معجزات و کمک های الهی بوده که خدا به کمک ایران آمده بود

واقعه ط