جواب بارش فکری صفحه ۴۳ کتاب کار و فناوری هشتم مزایا و معایب سرویس دهنده های پست الکترونیکی داخل ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کاملا فارسی – مطابق فرهنگ و سلیقه ایرانی – رایگان معایب سرویس های ایرانی استفاده کم از زبان بین المللی و انگلیسی – نداشتن اعتبار جهانی.