جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۹ کتاب پیام های آسمان پایه نهم پنج مورد از مبطلات نماز را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) از بین رفتن یکی از شرایط نماز.
2) باطل شدن وضو.
3) روی برگرداندن ازقبله.
4) حرف زدن در بین نماز.
5) خندیدن با صدای بلند.

محمد مهدی : 1 ـ از بين رفتن يكى از شروط در اثناء نماز.
2 ـ باطل شدن وضو يا غسل در اثناء نماز عمدا يا سهوا .
3 ـ گذاشتن دست ها روى هم عمدا با قصد اينكه جزء نماز است.
4 ـ گفتن « آمين » عمداً بعد از حمد.
5 ـ برگرداندن عمدى تمام بدن به پشت سر ( روى برگرداندن از قبله ) .
6 ـ حرف زدن عمدى.
7 ـ خنديدن عمدى ( قهقهه كردن ) .
8 ـ براى امور دنيا با صداى بلند عمدا گريه كردن .
9 ـ كار زيادى كه صورت نماز را به هم بزند.
10 ـ خوردن و آشاميدن در بين نماز.
11 ـ شك در ركعت هاى نماز دو يا سه ركعتى.
12 ـ كم و زياد كردن رُكن نماز عمداً يا سهواً.