جواب صفحه ۱۰ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم پیام شعر خدا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیام شعر : شاعر در این شعر به این نکته اشاره دارد که همه چیز از آن خداست و تنها خداست که آن ها را آفریده است و به همه چیز احاطه کامل دارد.