جواب درک مطلب صفحه ۵۸ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون تمام جان و نیرو و قوت خود را در پرتاب تیر گذاشت.