جواب فعالیت صفحه ۱۵۳ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا از خانه های مردم معمولی آن دوران نمونه های بسیار کمی مانده اما بقایای کاخ ها آتشکده ها و هنوز باقی است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل این که در کاخ ها و آتشکده ها چون از مکان های معروف و بااهمیت آن زمان بودند، از مصالح مرغوب و باکیفیت استفاده شده و معماران و مهندسان ماهر و متخصص به کار گرفته می شده است.