جواب خود را بیازمایید صفحه ۹۵ کتاب علوم پایه نهم چرا با آچار بلندتر مهره محکم را می توان آسانتر باز کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به فرمول گشتاور نیرو (نیرو ،ء فاصله نقطه اثر نیرو) هرچه فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش (مهره) بیشتر باشد اندازه گشتاور نیرو (قدرت چرخانندگی نیرو) بیشتر خواهد شد و مهره راحتتر باز می شود.

نفس : پچون فاصله ی نقطه ی اثر نیرو تا محور چرخش بیشتر می شود پس وقتی ما تبق فرمول (N×m=Nm) عمل کنیم و اندازه نیرو را ضرب بر فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش کنیم عدد بزرگ تری میگیریم پس اندازه گشتاور نیروی بیشتری دریافت می کنیم یعنی نیروی بیشتری ب محره وارد می شود.