جواب فعالیت صفحه ۶۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم همفکری کنید و بگویید چرا خلفای عباسی آن گونه با ابومسلم و برمکیان رفتار کردند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکی از علل مهم نابودی ابومسلم خراسانی و خاندان برمکیان از سوی خلفای عباسی (منصور و هارون) با وجود خدمتی که اینان به عباسیان کردند:.
الف) ترس از نفوذ و قدرت روز افزون آنها بود. خلفا وجود چنین افراد قدرتمندی را خطری برای حکومت و قدرت خود تصور می کردند.
ب) رقبا و دشمنان ابومسلم و برمکیان در دربار عباسیان نیز مرتب علیه آنها مشغولتوطه و دسیسه بودند.