جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۲ کتاب دین و زندگی پایه دهم چرا در روز قیامت انسان با همان هایی که در دنیا آنها را محبوب خود قرار داده است همراه و هم نشین می شود و به سرانجام همان ها دچار خواهد شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به این که محبت سبب می شود محب به محبوب نزدیک شود تا حدی که محب به محبوب تبدیل شده و در او فنا می شود بنابراین در روز قیامت با چیزی محشور می شود که با او یکی شده و در واقع یک وجود شده اند اما در دو جسم هستند.