جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه دخالت می دادند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شاهان قاجار و پهلوی به مردم اتکا نداشتند و برای حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه دخالت می دادند.