جواب کاربرگه شماره ۱۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم چرا مردم عراق در شرایط سختی زندگی می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در سال های حکومت صدام, به دلیل ظلم این فرد, مردم زندگی سختی داشتند پس از اشغال نظامی این کشور توسط آمریکا از آن زمان تاکنون مردم عراق به دلیل جنگ های داخلی و حضور گروه های خارجی در ناامنی و وضع اقتصادی و اجتماعی نامناسب و دشواری زندگی میکنند.