جواب درک مطلب صفحه ۴۷ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم چه رابطه ای بین رفتار طوطی در هندوستان و رفتار طوطی بازرگان بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : طوطی هندوستان با حرکت خود به طوطی بازرگان راه آزادی را آموخت ( با خود را به مردن زدن).