جواب کارگاه درس پژوهی صفحه ۹۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب کارگاه درس پژوهی درس چهاردهم راز زندگی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. الف) چند شی انتخاب کنید و ویژگی های انسانی را به آنها نسبت دهید و داستانی کوتاه بسازید.
ب) بهترین داستان را با ذکر دلیل انتخاب کنید.
2. در شعر شیر خدا بیت آن دم صبح قیامت تاثیر حلقه در شد از او دامن گیر به چه واقعه ای اشاره دارد تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن..

نویسنده : در بیت هشتم شاعر آخرین صبحی راه حضرت علی برای اقامه نماز به مسجد می رفتندبه قیامت تشبیه کرده است واشده به این دارد که هنگام خروج از منزل گوشه ی شابان به حلقه ی در گیر کرد.

ناشناس : گل به باران ،ابر به خورشید،فلک به اسمان :روزی ابر به بارن گفت که ای باران اگر تو جاری نشوی کوه ها و دشت ها و بیابان ها و جانوران چی مشوند؟باران گفت همه از بی ابی تلف میشوند و دیگر ابی یافت نمیشود.

مطهره شمس : دربیت هشتم شعر شیر خدا اشاره به روزی که امام علی می خواستند به سمت مسجد بروند دارد که هنگام خروج گوشهشابان به حلقه در گیر کرد و نیز قوها جلوی او را می خواستند بگیرند زیرا می دانستند که اگربه مسجد برود شهید می شود.

پریشان : حیوانات دیگر ابی برای خورن ندارند همه ی جهان نابودمی شود انسان ها که از گوشت حیوانات استفاده می کنند از گشنگی تلف می شوند خلاصه همه جهان نابود می شوند.

ستایش : در بیتی از شعر شیر خدا به صبحی که امام علی قرار بود به مسجد بروند برای خواندن نماز گوشهشابان به حلقه در گیر میکند و حیوانات هم سعی میکردند که امام علی به مسجد نبود چون میدانستند که اگر امام علی به مسجد بروند شهید خواهند شد.

نویسنده : گل به نقاشی،رنگ به قلم،غنچه به باران:روزی نقاشی به قلم گفت که ای قلم درمن ابر بکش تا این جنگل ودریاخشک نشوند وباران ببارد.

سید امیرحسین همتی :‌جواب سوال 2:آن روزی که امام علی می خواست به مسجد برود در جولوی آن رامیگرفت ومی گفت:(امروز شما به مسجد نرو )..

آنا شید جهانبخش :
جواب سوال ۲ کارگاه درس پژوهی درس راز زندگی:این واقعه در سحرگاهان صبح جمعه نوزدهم ماه رمضان اتفاق افتاد و به زمانی اشاره دارد که حضرت علی(ع)تصمیم بر رفتن به مسجد کوفه داشتند و زمانی که میخواستند از خانه خارج شوند،شابان لباسشان به حلقه ی در گیر کرد و باعث دست و پا گیری ایشان شد.در آن روز اتفاقات دیگری از جانب حیوانات به دلیل صرف نظر کردن حضرت علی(ع)از تصمیمشان بر رفتن به مسجد نیز اتفاق افتاد اما ایشان باز هم توانستند به مسجد برسند؛هر چند که ایشان نیز خود میدانستند که اگر بروند شهید میشوند..