جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی ادبی فکری صفحه ۷۲ و ۷۳ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس هشتم در کوی عاشقان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی
1) واژه «مرشد» در متن درس، به چه معنایی است؟
2) چهار ترکیب اضافی که اهمیت املایی داشته باشد، از متن درس بیابید و بنویسید
3) گاه، واژه از نظر نقش دستوری، پیرو گروه اسمی پیش از خود است؛ به این گونه نقش ها در اصطلاح «نقش های تبعی» می گوییم:
اکنون برای کاربرد هریک از نقش های تبعی، مثال مناسب بنویسید
جواب قلمرو زبانی
1) راهنما، رهبر، هدایت کننده (در تصوف و عرفان به کسی می گویند که تربیت و ریاست گروهی از صوفیان را به عهده دارد).
2) تشییع پیکر – مناسک حج – غضب مردم – اصرار مریدان – هیاهوی مردم.
3) تدریس و وعظ را رها کرد. (معطوف)
سلطان ولد، فرزند مولانا، هر دم بی تابانه به بالین پدر می آمد. (بدل)
این جنس گران است گران. (تکرار)

قلمرو ادبی
1) برای کاربرد هر آرایه زیر، نمونه ای از متن درس بیابید.
واج آرایی: ( ………………………………. )
حس آمیزی: ( ………………………………. )
تشبیه: ( ………………………………. )
2) بخش مشخص شده در سروده زیر، بیانگر کاربرد کدام آرایه ادبی است؟ دلیل خود را بنویسید.
بیداری زمان را با من بخوان به فریاد
ور مرد خواب و خفتی،
«رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن» محمدرضا شفیعی کدکنی
جواب قلمرو ادبی
1) واج آرایی: بیت رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن …….واج آرایی صامت «ب»ومصوت« – »
به ترانه های شیرین……واج آرایی مصوت آ
حس آمیزی: ترانه های شیرین و بهانه های زرین:حس آمیزی
تشبیه: دانه انسان:تشبیه فشرده ترکیبی
2) آرایه تضمین از شعر مولوی

قلمرو فکری
1) دربارپ1“2 اصطلاحات «پیر» و «مراد» و پیوند آن با زندگی مولوی توضیح دهید.
2) با توجه به متن درس، به اعتقاد مولانا، چه چیزی را باید مایپ1“2 دریغ و افسوس دانست؟
3) کدام بیت درس، با این سرودپ1“2 حافظ، ارتباط معنایی دارد؟ پیام مشترک آنها را بنویسید.
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
4) بیت زیر، بیانگر چه دیدگاهی است؟
کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست چرا به دانه انسانت این گمان باشد
5) بر مبنای متن درس، خلق و خوی مولانا را با این آیات قرآن کریم که به حضرت موسی (ع) و حضرت هارون (ع) خطاب است، مقایسه کنید.
اذهبا الی …
جواب قلمرو فکری
1) مولانا عارف بزرگی است که از یک طرف خود به عنوان پیرو راهنما به تربیت شاگردان مشتاق معرفت حق می پردازد و ازطرفی خود نیز به دنبال پیر ومرادی بود که با آمدن شمس تبریزی که نشانه های لطف الهی را در او دیده بود زندگیش متحول شد.داشتن پیر ومرادی همچون شمس زندگی او را متاثر ساخته بود.
2) به دام دیو افتادن، برای انسانی که فریب دنیا را می خورد
3) ما به فلک بوده ایم،یار ملک بوده ایم باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست (جایگاه اصلی ما این جهان مادی نیست بلکه در جهان معنوی ونزد خداوند است.)
4) زنده شدن وزندگی پس از مرگ
5) مولانا به خاطر یگانگی با عشق وحقیقت،بردبار واهل صلح وسازش بود به طوری که طعن وناسزای دشمنان را هرگز جواب تلخ نمی داد و به نرمی وحسن خلق آنان را به راه راست می آورد.
6) در بیت «دردی است غیر مردن کان را دوا نباشد پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن» منظور مولانا از درد بی دوا چیست؟
درد عشق
7) بهترین یادگار ایام همدمی مولانا با یارانش چیست؟
سرودن کتاب مثنوی معنوی

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : بیت برای من مگری و مگو دریغ دریغ در دام دیو در افتی دریغ ان باشد واج ارایی حرف دال است.

ادبیات :‌ قلمرو ادبی سوال اول: واج آرایی «ن»و «د» در بیت=دردی است غیر مردن،کان را دوا نباشد\پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن.