جواب فعالیت صفحه ۱۴۷ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم کدامیک از ورزش های ایران باستان در جهان امروز مرسوم است؟ چند مورد نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چوگان، اسب سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی، کشتی پهلوانی.