جواب آزمایش کنید صفحه ۴۳ کتاب علوم تجربی هشتم کدام استخوان شکننده تر است چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استخوانی که می سوزد پروتئین خود را از دست می دهد و راحتر می شکند.