جواب گفت و گو صفحه ۵۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم گفت و گو درس ششم آداب زندگانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. درباره آداب معاشرت و تأثیر اخلاق نیکو در زندگی اجتماعی، بحث و گفت و گو کنید.
2. درباره ابیات زیر و ارتباط آن با درس گفت و گو کنید.
کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی
دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی
(اخلاق ناصری، خواجه نصیرالدّین توسی)

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. ادب و اخلاق خوب، موجب تربیت صحیح، احترام متقابل، اعتماد به دیگران، ترویج فضایل اصلاح معایب و سرانجام شهر و جامعه ای آرمانی و مطلوب می شود که می توان در آن با آرامش خاطر زندگی کرد و به کمال و تعالی دست یافت به همین خاطر در مجموعه ی آیات قرآنی و روایات معصومین، توصیه های بسیاری به اخلاق حسنه شده است و در ادبیات ما نیز نمونه های خوبی از این سفارش ها دیده می شود، حتما این بیت ملک الشعرای بهار را آغاز فصل پنجم به یاد دارید : «اقوام روزگار به اخلاق زنده اند قومی که گشت فاقد اخلاق، مردنی است.»
2. این دو بیت با این بخش از کلام خواجه نصیر ( متن سوم درس ) ارتباط دارد. « آدمی باید که سخن دیگری به سخن خود، قطع نکند و هر که حکایتی یا روایتی کند و او بر آن واقف باشد، وقوف خود بر آن، اظهار نکند تا آن کس آن سخن را به اتمام رساند … و اگر کسی به جواب، مشغول شود…. صبر کند تا آن سخن، تمام شود پس جواب خود بگوید.» که پیام هر دو قطع نکردن حرف دیگران است.
نکته : این دو بیت اولا در کتاب اخلاق ناصری نیامده است. ثانیا طبق یادداشت علامه ی دهخدا در جلد دوم «امثال و حکم» از بابا افضل کاشانی است.