جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۳۳ کتاب علوم تجربی پایه هشتم درباره یاخته های پشتیبان در بافت عصبی تحقیق کنید از منابع معتبر از سایت نکس لود دریافت کنید.

اطلاعات جمع آوری کنید علوم هشتم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این دسته از یاخته ها وظیفه حمایت از یاخته‌های عصبی یا همان نورون‌ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است. گرچه این یاخته ها کوچکتر از نورون‌ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون‌ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

ثریا اسکندری : این بافت هاهیچ فعالیت عصبی ندارند و فقط به آنها کمک می کنند وما می توانیم برای آنها مثال بزنیم: مثلا در کلاس های قلمچی پشتیبان هایی وجود دارند که وظیفه ی آنها فقط کمک کردن است و مانن این یاخته های پشتیبان عمل می کنند.