بازآفرینی هر که بامش بیش برفش بیشتر انشا ضرب المثل گسترش صفحه 46 نگارش هفتم

نویسنده

روزی در روستایی برف خیلی خیلی زیادی امده بود برف برتن همه جا جامه سفید پوشانده بود صبح آن روز همه مردم تصمیم گرفتند که پشت بام کوچکی که خداوند باقلم سفید آنجا را رنگ کرد بود را پارو کنند کار همه روستاییان بخ راحتی تمام شد ولی یک نفر در روستا بود که حرص وطمع زیادی به مال دنیا داشت ومانند آهن ربایی بود که بجای جذب شدن طرف فلز سمت پول می رفت . پشت بامش آنقدر بزرگ بود که نمی توانست آن را به تنهایی پارو کند .آن مرد به مردم روستا بدی کرده بود وبه آنها کمک نکرده بود ومردم روستا نیز می دانستند او به سراغشان می آید ودرخواست کمک می کند . جلسه ای برگزار کردند تا درسی به مرد بدهند.مرد طمع کار به دنبال مردم روستا رفت تا کمک بگیرد ولی هر دری را میزد مردم می گفتند هر که بامش بیش ، بفرش بیشتر .مرد که پیشمان شده بود وبه کار های اشتباع خود پی برده بود مردم هم متوجه شده بودند که مرد پشیمان وشرمنده شد ه به او کمک کردند تا برف هارا پارو کنند . از آن روز به بعد مرد آنقدر مهربان شده بود که علاوه برآن که به مردم کمک وکمی از پول هایش را به فقیرها می بخشید . ما باید همیشه بدون حرص وطمع زندگی کنیم وبه مردم کمک کنیم تا آن ها نیز به ما کمک کنند.

نویسنده

درروزگاران کهن کودکی زندگی میکرد کودکی دوستی هم داشت ک بااو ب مکتب میرفتند .سال هابعدک ان دو بزرگ شدند یکی از دوستان ب کارو های بی حوده مشغول شد و دیگری ب درس و مکتب،ان دو تا چندین سال ب کار و چیزی ک علاقه داشتند ادامه دادند تا انکه یکی از دوستان ک کار را ب درس ترجیح داده بود پادشاه شد و دوستش ک درس خواند دانشمند.پادشاه و دانشمند بی انکه خو بدانند در یک شهر زندگی میکردنند تاروزی خبر نداشتند ک پادشاه دانشمند راخواند و خواست ک دانشمند به کاخ اوبرود وقتی دانشمند وارد کاخ شد نمیدانست ک پادشاه دوست اوست و پادشاه هم خبر نداشت!پادشاه ازیکی از کارگران و سر بازان خود خواست تا مسعله ای ترح کنن زیرا پادشاه میخواست ب دانشمند بفهماند ک بیشتر از او میفهمد.مسعله ترح شد و دانشمندو پادشاه پاسخ اورا نوشتندوقتی پادشاه فهمید گفت:(چطور ممکن است منه پادشاه چگونه نتوانستم جواب پیر مردی بیش راندهم!!دانشمند گفت:(((هرکه بامش بیش برفش بیشتر )))یعنی هر کس بیشتر درس بخواند و ب اندیشد راحت تر و درست تر از انی ک درس را ول کرده جواب مسعله را میدهد )پادشاه و دانشمند در آخر عمر خود فهمیدند ک دوستان هم بودند

.........

لطفا کم کم بنویسید که در کتاب نگارش جا شود

نویسنده

اونی رو که می خواستم نبود

نرگس

باز آفرینیش خیلی زیاده

انشا گسترش صفحه ۴۶ کتاب نگارش پایه هفتم بازآفرینی ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر مثل نویسی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بازآفرینی کتاب نگارش هفتم

انشا در مورد هرکه بامش بیش برفش بیشتر هفتم

مقدمه انشا : ما در ایران عزیزمان ضرب المثل ها و حکایت های زیادی با داستان و اتفاق های زیادی برخورداریم که یکی از ضرب المثل ها ن«هرکه بامش بیش برفش بیشتر»می باشد.

تنه انشا : بند اول : در روزکاران قدیم،در میان این همه ادم،دو همسایه دیوار به دیوار زندگی می کردند که یکی پیرمردی تنها و سالخورده بود و دیگری جوانی بشاش وکمتجربه.پیرمرد خانه ایی کوچک و درویشانه ایی داشت که برای مردی تنها کافی بود.اما دراین میان جوان کم تجربه برای خود خانه ایی بزرگ ساخته بود و همیشه پیرمرد را برای خانه ی کوچکش مسخره می کرد و پیرمرد هربار در مقابل سخنان گستاخانه ی جوان سکوت می کرد.

تنه انشا : بند دوم : گذشت و گذشت تا به فصل سرما و زمستان رسید،ابرهای سیاه امدند و گلوله های سفید برف از اسمان فرو امدند و بر روی سقف خانه ها و زمین و درختان نشست. نشست و ارتفاعش زیاد شد.به حدی که اهالی روستا به فکر برف روبی افتادند تا مبادا از سنگینی برف سقف بالای سرشان ریزشکند و دراین زمستان سرد و یخ بندان اواره شوند.پیرمرد و جوان نیز پاروهای خود را ازانباری بیرون اوردند وشروع به برف روبی کردند.پیرمرد به دلیل داشتن خانه ایی کوچک و سقفی کم زود کارش به اتمام رسید و توانست سقفش رااز برف خالی کند،اما مرد جوان به علت داشتن خانه و سقف بزرگ هنوز نیمی از برف را به پایین نفرستاده بود در حالی که از خستگی و سرمای زیاد توان ماندن نداشت.پیرمرد که باتجربه بود و همیشه در مقابل سخنان جوان گستاخ سکوت می کرد این بار لب به سخت گشود و گفت «هرکه بامش یبش برفش بیشتر»

نتیجه گیری : هیچ زمان کسی را به تمسخر و سخره نگیریم،زیرا که ممکن است به همان علت مورد امتحان و خشم خداوند قرار بگیریم.بنابراین برای هرچه که خود یا دیگران دارند شکرگذار باشیم و هیچوقت برای چیزی کسی را مسخره نکنیم و علاوه براین کسی که چیز زیادتری دارد چه از نظر مال و ثروت و چه از نظر عشق و علاقه و محبت،مشکلات و سختی های ان هم زیادتراست.بنابراین باید با صبر و شکیبایی در مقابل سختی ها و مشکلات ایستادگی کنیم تا دراین مسیر موفق شویم

گسترش داده شده ی ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر

مقدمه : خداوند وقتی انسان را افرید به هر شخص به اندازه ای که به صلاح وی بود نعمت هایش را ارزانی داشت.

بدنه : ضرب المثل هرکه بامش بیش برفش بیشتر بیان گر مسئولیت پذیری انسان ها در مقابل داشته هایشان است. و به این معنی است که هرکس هرچه دارایی هایش بیشتر باشد وظیفه اش در برابر انها بیشتر خواهد بود. همچنان که در دین اسلام یکی از فروع دین خمس و زکات است. یعنی که هرکس باید در سال بخشی از مال خود را در راه کمک به محرومین هزینه کند. و هرکس بیشتر ثروت داشته باشد باید مقدار بیشتری را هزینه کند.
از طرف دیگر بیانگر این است که هرکس ثروت بیشتری داشته باشد حرص و طمع بیشتری نیز دارد و همیشه نگران از دست دادن آن خواهد بود و هرچه مال و ثروت بیشتر حرصرو طمع و نگرانی نیز بیشتر خواهد بود.

نتیجه : شخصی در ۲۰ سالگی ازدواج میکند و در ۴۰ سالگی بچه دار می شود شخصی ۳۰ سالگی ازدواج می کند و ۳۵ سالگی بچه دار می شود. باید به یاد داشته باشیم که ما از دیگران نه جلوتر هستیم و نه عقب تر! پس باید حرص و طمع را از خود دور کنیم و سعی کنیم از هر آنچه داریم لذت ببریم.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

سونیا : در روزگاران قدیم در میام این همه آدم دو همسایه دیوار به دیوار زندگی میکردند که یک پیر مردی تنها وسالخورده ودیگری جوانی کم تجربه پیر مرد خانه ای کوچک ودرویشانه ای داشت که برای مردی تنها کافی بود اما در این میان جوان کم تجربه برای خود خانه ای بزرگ ساخته بود وهمیشه پیر مرد را برای خانه کوچکش مسخره میکردو پیر مرد هر بار در مقابل سخنان گستاخانه جوان سکوت میکرد گذشت و گذشت تا به فصل سرما و زمستان رسید ابر های سیاه آمدند وگلوله های سفید برف از آسمان فرو آمدند وبر روی سقف خانه ها وزمین ودرختان نشست وارتفاعش زیاد شد به حدی که اهالی روستا به فکر برف افتادند تا مبادا از سنگینی برف سقف بالای سرشان ریز شکند ودر زمستان سرد و یخبندان آواره شوند پیر مرد وجوان نیز پارو های خود را از انباری بیرون آوردند شروع به جمع کردن برف شدند پیر مرد به دلیل داشتن خانه ی کوچک وسقفی کم زود کارش به اتمام رسید وتوانست سقفش را خالی کند اما مرد جوان او به علت داشتن خانه وسقف بزرگ هنوز نیمه ای از برف را تمان نکرده بود در حالی که از خستگی وسرمای زیاد توان ماندن نداشت پیر مرد که با تجربه بود و همیشه در مقابل سخنان جوان گستاخ سکوت می کرد این بار لب به سخن گشود و گفت (هر که بامش بیش برفش بیشتر)

مهدی : یکی از پادشاهان عمرش به سر آمد و دار فانی را بدرود گفت و به سوی عالم باقی شتافت چون وارث و جانشینی نداشت وصیت کرد. بامداد نخستین روز پس از مرگش اولین کسی که از دروازه ی شهر در آید تاج شاهی را بر سر وی نهند و کلیه ی اختیارات مملکت را به او واگذار کنند. اتفاقا فردای آن روز؛ اولین فردی که وارد شهر شد گدائی بود که در همه ی عمر مقداری پول اندوخته و لباسی کهنه و پاره که وصله بر وصله بود به تن داشت. ارکان دولت و بزرگان وصیت شاه را به جای آوردند و کلیه خزائن و گنجینه ها به او تقدیم داشتند و او را از خاک مذلت بر داشتند و به تخت عزت و قدرت نشاندند. پس از مدتی که درویش به مملکت داری مشغول بود. به تدریج… بعضی از امرا بر علیه او تاختند. درویش به مقاومت برخاست و چون دشمنان تعدادشان زیادتر و قوی تر بود سر از اطاعت و فرمانبرداری وی پیچیدند و پادشاهان ممالک همسایه نیز از هر طرف به او فشار وارد می کردند لذا به ناچار شکست خورد و بعضی از نواحی و برخی از شهرها از دست وی به در رفت. درویش از این جهت خسته خاطر و آرزده دل گشت. در این هنگام یکی از دوستان سابقش که در حال درویشی رفیق سیر و سفر او بود به آن شهر وارد شد و یار جانی و برادر ایمانی خود را در چنان مقام و مرتبه دید به نزدش شتافت و پس از ادای احترام و تبریک و درود و سلام گفت ای رفیق شفیق شکر خدای را که گِلت از خار برآمد و خار از پایت بدر آمد. بخت بلندت یاوری کرد و اقبال و سعادت رهبری؛ تا بدین پایه رسیدی! درویش پادشاه شده گفت: ای یار عزیز در عوض تبریک؛تسلیت گوی آن دم که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی! رنج خاطر و غم و غصه ام امروز در این مقام و مرتبه صدها برابر آن زمان و دورانی است که به اتفاق به گدائی مشغول بودیم و روزگار می گذراندیم!

نویسنده : هر کس مال و منال و مقام و منزلت بیشتری دارد زندگی برای او سخت تر است و دشواری ها و دردسرهای بیشتری دارد.

امیر محمد : یعنی هرکس مقام و منزلت بالاتری داشته باشد کارش سخت تر خواهد شد برای مثال کار مهندس نسبت به ابدارچی سختی های بیشتری دارد و باید ظلت بیشتری تحمل کند.

مرتضی : هرکسی که مقامی دارد باید به مقام خود احترام بگذاردو بادل و جان آن را انجام دهد ومسعولیت پذیر باشد.

نویسنده : میتونیم به بند تنه دوم اضاف کنیم که از ماندن برف زیاد بر سقف خانه جوان سقف خانه اش ریزش کرد و پیرمرد جون مرد مهربانی بود جوان را به خانه اش راه داد و از ان پس هز زمستان جوان مجبور بود سقف خانهُ پیرمرد را پارو کند.

نویسنده :در معنای نزدیک این ضرب‌المثل به پارو کردن برف اشاره میشود ولی اگر کمی فکر کنیم متوجه خواهیم شد که معنای دور این ضرب‌المثل این است که هرکس که مقام و منزلت بیشتری داشته باشد قطعا مشکلات زیادی در زندگی خواهد داشت.

مرتضی : در این جا برای این که انشایتان بهتر شود می توانید روی دو نفر اسم بگذارید)
روزی روزگاری دو کشاورز همسایه بودند.یکی از آنها زمین خیلی بزرگی داشت ولی دیگری قطعه زمین کوچکی داشت.فصل برداشت محصول هر دو با هم راهی شدند تا محصول خود را برداشت کنند. کشاورزان با هم شروع به کار می کنند بعد از گذشت مدتی آن یکی که زمین بزرگتری دارد به دیگری نگاه می کند و میبیند که در حال اتمام است.بعد از گذشت مدتی آن یکی که زمین کوچکتری دارد تمام می شود و به کنار دیگری میرود و می گوید امسال حتما محصول خوبی برداشت خواهی کرد. دیگری در حالی که رنج میکشدو عرق میریزد می گوید:هر که بامش بیش برفش بیشتر.

نویسنده : برای انکه بتوانیم زندگی خودمان را ادامه دهیم باید تلاش و کوشش کنیم این ضرب المثل اشاره به اینه که ما باید کار کنیم و خرج ومخارج زندگیمان در اوریم.

غزاله : اگر خانه ی افراد بزرگتر باشد باید کار های بیشتری نسبت به ان که خانه ی کوچکتر دارد انجام دهد ..

بارانا : ما باید طمع کار نباشیم و خداوند را شکر کنیم و این ضرب المثل بیان می کند که به اندازه ی خودمان بخوریم و بگوییم.

ستاره : هر کسی که درس بیشتری خوانده باشد تلاش بیشتری کرده و نمراتش هم در پایان سال نمراتی عالی خواهد شد و هر کسی که درس نخوانده باشد و نمراتش هم در پایان سال خوب و یا عالی نخواهد شدنتیجه : این ضرب المثل هم به درس خواندن بیشتری و یا کمتری اشاره میکند که میگوید : هرکه بامش بیش برفش بیشتر میباشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
باشه 4 روز قبل
0

سلام خوب

اشکان علینوری 5 روز قبل
0

نگارش کلاس هفتم صفحه 46 با جواب کامل

رو لاندو 8 روز قبل
3

بد نیست ولی زیاد بدرد گل زن توی درواز نمی خورد

دبیر مدرسه سمیه 8 روز قبل
6

داستان ها زیاد مورد پسند نبود

با تشکر

ناشناس 13 روز قبل
1

سلام خیلی داستان قشنگی هست

ولی حیف که زیاد است

دنیا 22 روز قبل
0

عالی

ناشناس 25 روز قبل
12

خیلی طولانی هست

전도자 1 ماه قبل
9

عالی بود ولی خدا کنه معلمم نفهمه خودم ننوشتم😁

مریم خاکیزهی 6 ماه قبل
3

خیلی خیلی عالیه

واز نویسندهاشون خیلی ممنونم❤❤

5
محمد 12 روز قبل

خیلی بد است

بچه خش 8 ماه قبل
11

طولانی بود

6
ناشناس 21 روز قبل

آره طولانی

6
maede 22 روز قبل

اره واقعا خیلی طولانی

ناشناس 9 ماه قبل
2

توی کتاب جا نمیشه و چیزی که من می خواستم نبود

9
ناشناس 8 ماه قبل

درسته

هفتم 9 ماه قبل
3

تو کتاب جا نمیشه

... 9 ماه قبل
-2

ممنونم متنتون خیلی زیبا بود 😍😍😍

دخی 9 ماه قبل
1

متنش خیلی طولانی بود

ولی بازم دمتون گرم

1
... 5 روز قبل

خودت کوتاهش کن خلاصه بنویس

دخی 9 ماه قبل
-2

متنش خیلی طولانی بود

ولی بازم دمتون گرم

ناشناس 10 ماه قبل
4

اصلا یکدانه درد نمیخوره

من زیر سوال رفتیم

محمد صادق ابیار 10 ماه قبل
5

جواب سوال صفحه ۴۶

محمدی 3 10 ماه قبل
1

متن خیلی خوبیه... من ازش خوشم میاد ولی خیلی طولانی هس ودر کتاب نگارش جا نمیشود

عباس🤲🤲🤲🌷🌷 10 ماه قبل
1

واقعا خیلی خوبه تو خدا رای بدین به من تو خدا

شایان محمدی 10 ماه قبل
3

سلام خیلی ممنون بابت سایت عالی و خوبتون

...... 10 ماه قبل
-1

جالب بود👍👍👍👍

محدثه 10 ماه قبل
1

خیلی عالی بود من خیلی اذت برم

....... 10 ماه قبل
2

عااااالی👌🤟✨

Nahid 10 ماه قبل
3

خیلی متن زیبایی بود 🌹

r 10 ماه قبل
2

عالللللل

4
r 10 ماه قبل

عاللللییییییییئی

سلما 10 ماه قبل
4

اگه زود تر میشد خیلی بهتر بود

8
رومیکس 10 ماه قبل

بیاید داخل کانال کلی انشا راجع به این موضوع داریمایدی کانال @nodars

-1
یاسمین سالی 10 ماه قبل

عالی

یگانه 10 ماه قبل
10

اگه میشه همین امشب به دستم برسونین خیلی عالی میشه لطفا عجله دارم

7
نفس 10 ماه قبل

ممنون که کمک کردین

-2
عشق 10 ماه قبل

عشقم

مریم 10 ماه قبل
4

عالی بود پرسی ♡♡

معصومه 10 ماه قبل
0

هی خوبه مرسی اما کاش کمی زودتر بود

3
احمد 10 ماه قبل

عالی بود

Rezax 10 ماه قبل
1

خوب بود الکی نگین مزخرف بود کسایی که زحمت کشیدن و برای ما نوشتن واقعا دستتون درد نکنه موفق باشد🤗

زهرا 10 ماه قبل
3

واقعا اسما دلم که نسوخته

asma 10 ماه قبل
8

من میترسم معلمم بفهمه از اینترنت نوشتم

3
محسن 1 ماه قبل

اعه معلمت بفهمه توسی مهسا خو از اینترنت گرفتی توسی

ب 10 ماه قبل
4

ادب داشته باش دوست عزیزم

2
محسن 1 ماه قبل

به کی میگی

amirreza 10 ماه قبل
16

من که ۲۰ گرفتم بسوزید 😝

3
ناشناس 9 ماه قبل

مال مامعلم میگه حالاتودفتربنویسیدیعنی چی آخه این شدمگه درس اگه توکتاب بنویسیم انظباتمون کم میکنه به خداخسته شدم ازدفترنوشتن

4
ناشناس 9 ماه قبل

به خدامنم۲۰گرفتم توانشا

20
بیتا 10 ماه قبل

دبیر ماخیلی زیرکه اگه نفهمه خودم ننوشتم همه رو شیرینی میدم

😘😘😘😘😘 10 ماه قبل
11

عالی بود واقعا ممنون یه مقدار طولانی بود که اونم مشکل نداره بهتر از هیچی!!!😎😗

Hananeh 10 ماه قبل
3

چرا بنداشو مشخص نکرده اخه😐ای خدا. توکل میکنم به خدا و مینویسم😂

نرگس 10 ماه قبل
20

باز آفرینیش خیلی زیاده

نویسنده 10 ماه قبل
4

عالی

نویسنده 10 ماه قبل
18

هر کس مال و منال و مقام و منزلت بیشتری دارد زندگی برای او سخت تر است و دشواری ها و دردسرهای بیشتری دارد.

ناشناس 10 ماه قبل
10

خیلی خوب بود

نویسنده 10 ماه قبل
9

منظور این چیست دو خط باشد

ثنا 10 ماه قبل
10

وای خدا.ممنون ازاین انشایی که گذاشتید.فوق العاده بود😍😍

1
آره جونه کوست 9 ماه قبل

آره جونه کست

-2
ناشناس 9 ماه قبل

خیلی خوب

7
😦😦😦😦خوب کمکی 10 ماه قبل

مرسی

ناشناس 10 ماه قبل
4

باز نویسیش خیلی خیلی زیاد بود

1
전도자 1 ماه قبل

باز از هیچی بهتره

تو خلاصه بنویس

وانیا 10 ماه قبل
3

عالیه🤩🤩

ناشناس 10 ماه قبل
6

نه

2
ناشناس 10 ماه قبل

۴

الناز 10 ماه قبل
4

هرکس سی وتلاشش بیشتر مقامش هم بیشتر

نویسنده 10 ماه قبل
3

هرکسی که مقامی دارد باید به مقام خود احترام بگذاردو بادل و جان آن را انجام دهد ومسعولیت پذیر باشد مرتضی

احسان 10 ماه قبل
8

خیلی عالی بود

مریم 10 ماه قبل
0

خیلی خوب بود ۲۰ گرفتم

نرگس 10 ماه قبل
2

خیلی خیلی عالی بود به من خیلی کمک کرد مرسی از20ره20میدهم

طرفدارسونیا 10 ماه قبل
-2

سونیا جون دستت درد نکنه من انشامو ازروتو نوشتم دستت دردنکنه

8
سونیا 10 ماه قبل

خواهش میکنم عزیزم خوشحال شدم

ناشناس 10 ماه قبل
1

خیلی خیلی خوب بود ممنونم 20 گرفتم

اشکان 10 ماه قبل
-2

ممنون عالی بود بیست شدم

ناهید حسنی فر نجاد 10 ماه قبل
-1

عالی بود خیلی کمکم کرد مرسی

تارا 10 ماه قبل
0

نه عزیز تو این دوره زمون هر کی مقام بیشتری داره کمتر زحمت میکشه این مثل برای قرن ها پیش بوده وکسی که گفته از دوره ما اگاهی نداشته

.............................. 10 ماه قبل
-1

اقاوحید بد دیگرا نو نگو دیگران بدتو میگن ممنون

ناشناس 10 ماه قبل
0

آره مثل سال پیش است

m.t.m 10 ماه قبل
4

والا من مونده بودم چی بنویسم. ممنونم کهکمک کردین.عالی بود .

رز 10 ماه قبل
3

توقع داری 20 نشی از روی تقلب اینترنت !!!

-2
E 10 ماه قبل

عالی بود ممنون ♥😊

امیر 10 ماه قبل
8

عالی بود

ناشناس 10 ماه قبل
-2

سلام ممنون عالی بود.🌹🙏

roya 10 ماه قبل
0

خیلیییییییی عالیییییییی بود.مرسیمرسی💋💋💋💋❤❤❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💗💗💗💗💗💗💗💗💗🙏🙏🙏🙏🙏

نویسنده 10 ماه قبل
3

هر کس به اندازه توانایی هایش مسعولیت هایی هم داردهرچه مسعولیت فرد زیاد باشد پس فکر و ذهن او نیز بیشتر مشغول کار است

امیر 10 ماه قبل
5

عالی

ناشناس 10 ماه قبل
-1

خوب بود ولی ۱۸گرفتمممممم🔥💥😨😭

ناشناس 10 ماه قبل
11

نباید که از رو نوشت باید خلاقیت به خرج بدی و خودت یکی خلق کنی منم فقط برای الهام گرفتن این صفحه رو دیدم

0
علی 9 ماه قبل

اگه میخواستیم خلق کنیم چرا بیایم سایت پیدا کنیم

ستین 10 ماه قبل
4

قشنگ بود 😃

ناشناس 10 ماه قبل
9

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییخوبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

Ashkan Talebi 10 ماه قبل
0

Its WEry Nice Goooooooooddddddd 👌👌

نویسنده 10 ماه قبل
3

بهترین ضرب المثل که به کسایی که خود را بالا میگیرن

soze 10 ماه قبل
5

واقعا از سایت نکس لودممنون به خاطر همه چیز چون واقعا همه چیز تکمیل است

نویسنده 10 ماه قبل
-1

عالی بود

محمد 10 ماه قبل
-1

عالی همین طور ادامه پنج ستاره هم کمه

ناشناس 10 ماه قبل
-1

عالی

-1
مبینا علیزاده 10 ماه قبل

ممنون انشا تون عالی ممنون از شما شما با این انشا خوبتون کاری کردیت که من نمره ۲۰ رو بگیرم ممنون از شما بابت انشا های خوبتون مبینا علیزاده کلاس هفتم

ناشناس 10 ماه قبل
10

عالیه

یسنا 10 ماه قبل
8

خیلی جالب بود .

نویسنده 10 ماه قبل
-2

ممنون بخاطر انشاء 《هرکس بامش بیش،برفش بیشتر》ممنونم

حسین 10 ماه قبل
6

اما سایتتون عالیه

ساجی 10 ماه قبل
-2

افرین عالی بود👏👏

غزل 10 ماه قبل
2

ممون عالی بودخوشم اومد♥_♥

ناشناس 10 ماه قبل
0

عالی بود

1
ابوالفضل 10 ماه قبل

خوب بود ولی پیشتر بود یهتر بودولی عالی بود🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

... 10 ماه قبل
18

متن تون بسیار زیبا قشنگ بود👌

غزل 10 ماه قبل
3

ممنون

نویسنده 10 ماه قبل
31

روزی در روستایی برف خیلی خیلی زیادی امده بود برف برتن همه جا جامه سفید پوشانده بود صبح آن روز همه مردم تصمیم گرفتند که پشت بام کوچکی که خداوند باقلم سفید آنجا را رنگ کرد بود را پارو کنند کار همه روستاییان بخ راحتی تمام شد ولی یک نفر در روستا بود که حرص وطمع زیادی به مال دنیا داشت ومانند آهن ربایی بود که بجای جذب شدن طرف فلز سمت پول می رفت . پشت بامش آنقدر بزرگ بود که نمی توانست آن را به تنهایی پارو کند .آن مرد به مردم روستا بدی کرده بود وبه آنها کمک نکرده بود ومردم روستا نیز می دانستند او به سراغشان می آید ودرخواست کمک می کند . جلسه ای برگزار کردند تا درسی به مرد بدهند.مرد طمع کار به دنبال مردم روستا رفت تا کمک بگیرد ولی هر دری را میزد مردم می گفتند هر که بامش بیش ، بفرش بیشتر .مرد که پیشمان شده بود وبه کار های اشتباع خود پی برده بود مردم هم متوجه شده بودند که مرد پشیمان وشرمنده شد ه به او کمک کردند تا برف هارا پارو کنند . از آن روز به بعد مرد آنقدر مهربان شده بود که علاوه برآن که به مردم کمک وکمی از پول هایش را به فقیرها می بخشید . ما باید همیشه بدون حرص وطمع زندگی کنیم وبه مردم کمک کنیم تا آن ها نیز به ما کمک کنند.

1
یه بنده خدا 10 ماه قبل

بد نبود

2
بیا پایین داش گلم 10 ماه قبل

خوب بود

1
Zahra 10 ماه قبل

خیلی ممنون😘❤

-1
Zahra 10 ماه قبل

خیلی عالی بود 😘❤

🌼H🌼 10 ماه قبل
-1

شما انشا رو بچسب چه کاری به غلط های املایی دادی مگر خودت بلد نیستی توضیح کنی😒

نویسنده 10 ماه قبل
21

اونی رو که می خواستم نبود

0
تمنا 10 ماه قبل

عالیه

0
طاها فیضی 10 ماه قبل

عالی بود ممنون.

نویسنده 10 ماه قبل
30

درروزگاران کهن کودکی زندگی میکرد کودکی دوستی هم داشت ک بااو ب مکتب میرفتند .سال هابعدک ان دو بزرگ شدند یکی از دوستان ب کارو های بی حوده مشغول شد و دیگری ب درس و مکتب،ان دو تا چندین سال ب کار و چیزی ک علاقه داشتند ادامه دادند تا انکه یکی از دوستان ک کار را ب درس ترجیح داده بود پادشاه شد و دوستش ک درس خواند دانشمند.پادشاه و دانشمند بی انکه خو بدانند در یک شهر زندگی میکردنند تاروزی خبر نداشتند ک پادشاه دانشمند راخواند و خواست ک دانشمند به کاخ اوبرود وقتی دانشمند وارد کاخ شد نمیدانست ک پادشاه دوست اوست و پادشاه هم خبر نداشت!پادشاه ازیکی از کارگران و سر بازان خود خواست تا مسعله ای ترح کنن زیرا پادشاه میخواست ب دانشمند بفهماند ک بیشتر از او میفهمد.مسعله ترح شد و دانشمندو پادشاه پاسخ اورا نوشتندوقتی پادشاه فهمید گفت:(چطور ممکن است منه پادشاه چگونه نتوانستم جواب پیر مردی بیش راندهم!!دانشمند گفت:(((هرکه بامش بیش برفش بیشتر )))یعنی هر کس بیشتر درس بخواند و ب اندیشد راحت تر و درست تر از انی ک درس را ول کرده جواب مسعله را میدهد )پادشاه و دانشمند در آخر عمر خود فهمیدند ک دوستان هم بودند

0
خوبه 10 ماه قبل

خوبه .

نویسنده 10 ماه قبل
-1

یس عالی بود ممنون از نویسنده ی مهربان خانم مهربون

الینا 10 ماه قبل
0

عالی بود 😍

نویسنده 10 ماه قبل
-1

بد کی

اناهیتا 10 ماه قبل
-1

واقعا عاااالی👌👌👌👌.اقا مهدی از همه عااالی تر اصلا اسشون همیشه عالی هستتتنننن😍😍😍😍👌👌👌👌👌

اناهیتا 10 ماه قبل
-1

چقد شما ها کسخولین🤪

نویسنده 10 ماه قبل
0

ا

نویسنده 10 ماه قبل
-1

اتتببنبول ل بخر احمدرضا غلامی

10 ماه قبل
-2

🥺🥺🥺🥺😡

♥️دیانا♥️ 10 ماه قبل
-2

بدک نبود

Nazi 10 ماه قبل
-2

خوب بود 😊

نویسنده 10 ماه قبل
-1

این ضرب المثل هارا مرد ها قدیمی میگفتن و در کتاب ها ثبت می شده است

اره نه 10 ماه قبل
-1

خیالی زیاد هست خوب نیست داستانش

نویسنده 10 ماه قبل
-1

ام نعثحیلیرنیلینیلیلیلقنابیخنق قهیخهقا۲خقهیخقایتخیاقتیخزخقخقخهق

طعمغخسسغتطتغ 10 ماه قبل
0

من تژ درس میفهمم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

ممممممم

نادیا 10 ماه قبل
-1

میگم این زیاد خوب نیست

ندا 10 ماه قبل
-1

خوب

نویسنده 10 ماه قبل
-1

خیلی بدبود

خانم تیربند 10 ماه قبل
0

خیلی بد است

محبوبه 10 ماه قبل
-1

خیلی عالی

ناشناس 😇😇😇 10 ماه قبل
1

عالی عالی عالی

0
🌹🌹🌹 10 ماه قبل

واقعان حالی بود ممنونم ازتون

🌹🌹🌹 10 ماه قبل
-1

واقعان حالی بود ممنونم ازتون

Misshebibi 10 ماه قبل
2

خیلی خوب و عالی بود مطالب 💞💟

1
ناشناس 10 ماه قبل

اره عالی بود

Misshebibi 10 ماه قبل
0

عالی بود

ناشناس 10 ماه قبل
0

عالی بودن.💜

نویسنده 10 ماه قبل
-1

متن مفیدی بود👌🏻👌🏻سارا

مهدی صحراگرد 10 ماه قبل
-1

آیا می دانید دوشنبه حضوری استبارم می تونید از اینجا بنویسید..گزینه مورد نظر را بنویسد؟۱)بلی۲)خیر

محمد احمددوست 10 ماه قبل
1

عالی

عرفان 10 ماه قبل
-1

طولانیه😐😂

...... 10 ماه قبل
-1

خر

نویسنده 10 ماه قبل
0

.

سجاد 10 ماه قبل
-1

سلام خوبین

سجاد 10 ماه قبل
-1

سلام خوبین

چپپی 10 ماه قبل
-1

گندگند گند گند گند

نویسنده 10 ماه قبل
-1

خخخخخخ هیچ نبلدم

نویسنده 10 ماه قبل
0

ممنون از همکاری همه

نازنین زهرا گرگیج 10 ماه قبل
0

عالی و خوب بود

Saba 10 ماه قبل
-1

عالی 🤩 بود

نویسنده 10 ماه قبل
1

نتیجه گیری : هر کس مقام بالاتری داشته باشد باید دردسر های بیشتری را هم تحمل کند

هرکه بامش بیش برفش بیش 10 ماه قبل
0

نذهامپسحپنپرمیچصگپتد

🔥😍 10 ماه قبل
0

عالی

ددذذر زدژز 10 ماه قبل
-2

ررزز. زززررزژزذززز

نویسنده 10 ماه قبل
0

ه

ثریا 10 ماه قبل
-1

خیلی خوب بود مرسی

-1
ناشناس 9 ماه قبل

سلام موافق

نویسنده 10 ماه قبل
1

واقععاکه عالیه

نویسنده 10 ماه قبل
0

چقدر غلت املایی داری

بد نیست 10 ماه قبل
0

خیلی خوب نیست

Sareh 10 ماه قبل
0

ع ا لی 💜

0
.......s 10 ماه قبل

🌷

محمد 10 ماه قبل
0

بهترین سایت

نویسنده 10 ماه قبل
0

عالیهههههههههههههههههههههههههههههههههه

نویسنده 10 ماه قبل
0

آرشام : یعنی باید در زندگیت تلاش کوشش کنی موفق هستی

علی 10 ماه قبل
-1

من ۲۰ نگرفتم هیچ معلممون گفت چون من این داستان رو تو گوگل دیده بودم ۰ میگیری🤣

M 10 ماه قبل
-1

خوبه

سارینا 10 ماه قبل
-1

عالی بود ولی یه خورده اشتباه داشت

سارینا 10 ماه قبل
0

خوبه ولی یه خورده اشتباه داشت

نویسنده 10 ماه قبل
-1

اها

نویسنده 10 ماه قبل
-1

میشه بگید ما باید از کجا بنویسیم؟ ممنون میشم

ناشناس 10 ماه قبل
-1

عالی

طاها فیضی 10 ماه قبل
1

عالی بود، خیلی ممنوننننننننن. سایت خیلی خوبی بود.😃😃😃😃😃😁😁😁😁😄😄😄😄😄😄

طاها کاربر جدید 10 ماه قبل
-1

ممنون از سایت عالی شما، خیلی عالی بود.

طاها فیضی 10 ماه قبل
-1

عالی بود ممنون.

نویسنده 10 ماه قبل
-1

یعنی که خونه ی بزرگتر نخریم چون مجبور میشویم بیشتر پارو کنیم

ناشناس 10 ماه قبل
-1

خوب بود☹

Sajadddd 10 ماه قبل
-1

عالی بود بنازم🤤💫

نویسنده 10 ماه قبل
-1

هرکه بامش بیش برفرش بیشتر

نویسنده 10 ماه قبل
-2

هرکس مقامش بیشتر باشه کارش آسونه😂😘☺😙😘🤩😚😉😚🤩😉😊😍🙃😉😚🤩😊😍😃😍🙃😚😊😃😍

دانیال 10 ماه قبل
-1

👍👍👍👍👍👍

نویسنده 10 ماه قبل
0

عالی بود دمت گرم😘😘

نویسنده 10 ماه قبل
0

هر که بامش بیش برفش بیشتر:هر که جا و مکان بزرگ تری داشته باشه زحمتش هم از اونی که جای کوچک تری دارد بیشتره

-1
ریحانه 10 ماه قبل

خوب نتیجه گیری کرده بودی 💜💜🥂

فاطمه 10 ماه قبل
-2

عالی بود خوب بود ولی بهتر بود که انشا هارا کوتاه می کردیدواز تنوع استفاده می کردید 👌

امیر محمد عرب نجفی 10 ماه قبل
-1

عالــــــــے

نویسنده 10 ماه قبل
-2

بی

ناشناس 10 ماه قبل
-1

می گویند که در روزگاران قدیم پادشاهی بود که در اثر بیماری در می گذرد. قبل از مرگ وصیت می کند چون وارث و جانشینی نداشته، فردای آن روز اول کسی که وارد شهر شد را بر جایگاه قدرت بنشانند و او را پادشاه جدید شهر معرفی کنند.

بارانزهی 10 ماه قبل
-2

سلام عالیییی

دخی جذاب 10 ماه قبل
-1

دقیقا

دخی جذاب 10 ماه قبل
-2

حالا یه بار بیست گرفتیا🙄

نویسنده 10 ماه قبل
-2

من اومده بودم از سایت شما ببینم و خودم چیزی به ذهنم نرسید برای همین از مال شما کمک گرفتماسم :عباس بوعذار کاشانی اصل

نویسنده 10 ماه قبل
0

ممنون از این مطالب

رویا 10 ماه قبل
-2

خوهش کاری نکردم که

رویا 10 ماه قبل
0

واقعا عالی عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

محمد جواد 10 ماه قبل
-1

خوبع

مهدیه 10 ماه قبل
0

ایدی روبیک اس بدین

دانشمند فارسی و نگارش 10 ماه قبل
4

اون که معنی دور و نزدیک داره کنایه هست نه ضرب المثل اوسکل مردم رو هم گیج میکنی😤😤🥴

محمدرضا 10 ماه قبل
0

یعنی هرکسی که کاربیش تری داشته باشد گرفتاری های بیش تری هم دارد البته دوستان اینی که نوشتم درمورد توضیح ضرب المثل هست شما خودتون بااستفاده ازفکرخودتون داستانی بنویسینمن یک معلم هستم والان تمامی کسانی که تقلبی کردن روسرجلسه مشخص میکنم ….دیگزتکرار نشود 😐

2
ه 10 ماه قبل

ممنون..کتلنکج از توابع شهرستان بروجرد

riley 10 ماه قبل
-2

عالی عالی بود ممنونم

......... 10 ماه قبل
27

لطفا کم کم بنویسید که در کتاب نگارش جا شود

نویسنده 10 ماه قبل
10

انشا در مورد هر که بامش بیش بر فش بیشتر

محنا 10 ماه قبل
3

عالی

نویسنده 10 ماه قبل
7

میشه جدید جدید بذارید که تو هیچ سایتی نباشه ؟

لیندا 10 ماه قبل
6

عالی بود ولی چون بیشتریا تو کلاس نوشتن میترسم بنویسم

0
زهره 10 ماه قبل

مرسی متن های خوبی داره عالی

نویسنده 10 ماه قبل
15

روزی روزگاری دو مردبه نام های غلام و رضا با هم یک گنجی را پیدا کردن و قرار شد که ان را بین خودشان تقسیم کنند رفتن و فردای ان روز برگشتن مرد اول (غلام)طمع اورا گرفت و شب وقتی همه خواب بودند او رفت و مقداری بیشتر از سهم خود برداشت و تابا ان خانه ی بزرگی بخرد فردای آن روز هردو با هم امدند تا گنج را نصف و سهم خود را بردارند ولی رضا متوجه میشو که نیمی از گنج نیست به غلام میگوید ایا تو میدانی این گنج چه شده؟ غلام کمی با ترس میگوید ن نه نه نمی دانم من که با رفتم و با تو امدمولی رضا یک سکه ی طلا که توی جیب غلام است را میبین و چیزی نمیگویدروزها بعدغلام با پول طلا ها خانه ای بزرگ میخرد ولی رضا در کنار همان خانهی بزرگ خانه ای کوچک میخرد در زمستان برف زیادی بارید و رضا رفت تا پشت بام کوچک خود را پارو کند میبیند که غلام به سختی دارد بام خانه ی بزرگش را پارو میکند ومینالد رضا به او میگوید هر که بامش بیش برفش بیشتر و میخندد

2
SG 10 ماه قبل

عالییی

0
مریم 10 ماه قبل

عالی🌹🌹💋

نویسنده 10 ماه قبل
7

ایکاش یهکم کمتر بود خیلی طولانی مطلبش

انا بل 10 ماه قبل
0

خوب

نویسنده 10 ماه قبل
6

خداوند وقتی ما انسان ها رو آفرید به اندازه کافی به آنها ارزش هایی که دارند را داده است و اگر هرچه دارایی اش بیشتر باشد وظیفه اش در برابر آنها بیشتر خواهد شدغزل

نویسنده 10 ماه قبل
5

مهدیه بایلری: ما باید طمع کار نباشیم و خداوند را شکر کنیم و این ضرب المثل بیان میکند که به اندازه خودمان بخوریم و بگوییم

محمدهتدی 10 ماه قبل
8

خیای بد

محمدهادی 10 ماه قبل
7

خیلی بد

ناشناس 10 ماه قبل
4

برو بابا

خوب باید گسترشش بدن چون گفته. ((اکنون،ضرب المثل زیر را گسترش دهید)) 10 ماه قبل
3

عالی

آریاصیدی 10 ماه قبل
7

خوب است

2
مهدیس 10 ماه قبل

عالیه🌸👌👌

برای پاسخ کلیک کنید