به جای اسم می نشیند و به معنای باطن است صفحه 105 فارسی هفتم

نویسنده

ضمیر

نویسنده

ص ۱۰۵۱ : ماضی۲ : ضمیر۳ :یواش۴ :مو۵ :یا۶ :جدی۷ :آرش۸ :دم۹ :بعید۱۰ :بدر۱۱ :دور

Maral

ضمیر

نویسنده

به جای اسم مینشیند و به معنای باطن است

نویسنده

به جای اسم می نشیند وبه معنای باطن است؟ضمیر

جواب نوشتن صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم به جای اسم می نشیند و به معنای باطن است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ضمیر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

بله

م.م.م. 2 سال قبل
0

ضمیر

ناشناس 2 سال قبل
0

ضمیر

ناشناس 2 سال قبل
0

ضمیر

کوثر 2 سال قبل
0

ضمیر

نویسنده 2 سال قبل
8

ضمیر

ناشناس 2 سال قبل
2

ضمیر

نویسنده 2 سال قبل
1

میشه ضمیر

نویسنده 2 سال قبل
3

به جای اسم می نشیند وبه معنای باطن است؟ضمیر

نویسنده 2 سال قبل
-1

ضمیر به معنای باطن

Maral 2 سال قبل
7

ضمیر

نویسنده 2 سال قبل
7

ص ۱۰۵۱ : ماضی۲ : ضمیر۳ :یواش۴ :مو۵ :یا۶ :جدی۷ :آرش۸ :دم۹ :بعید۱۰ :بدر۱۱ :دور

نویسنده 2 سال قبل
6

به جای اسم مینشیند و به معنای باطن است

3
APJ 2 سال قبل

ضمیر

برای پاسخ کلیک کنید