به نظر شما چرا سوره توحید به این نام معروف است صفحه 11 هدیه های آسمان ششم

نویسنده

چون این سوره به یگانه گی و یکتایی و دانایی و مهربانی و شادی خدا اشاره میکنه

نویسنده

چون این سوره در مورد توحید ویکتا پرستی ویگانگی خدا می باشد

نویسنده

در این سوره به بینیازی خداوند اشاره میکنه

نویسنده

چون به یکتاپرستی و آفریده گی خدا اشاره میکند

نویسنده

چون خداوند یکتا و یگانه هست و در این سوره هم فقط راجبه یگانگی خدا صحبت می کند این نام گذاشته شده… توحید به معنای یگانگی ست…

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۱ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم به نظر شما چرا سوره توحید به این نام معروف است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون این سوره در مورد توحید و یکتا پرستی و یگانگی خدا می باشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زهرا 1 ماه قبل
0

چون داره به بی نیازی یکتایی و بدون شریک بودن خداوند اشاره میکند

سارا 2 ماه قبل
1

توحید یا اخلاص

1
سارا زارعی 2 ماه قبل

به خاطره یکتایی خداوند

تینا 2 ماه قبل
0

به خاطر یکتایی خداوند

پرنیا محمدپورم 2 ماه قبل
1

چون این سوره خلاصه ی تمام قرآنه.وقرآن آیینه تمام نمای صفات خداست.

علی 7 ماه قبل
3

کسی میدونه خدارو کی به وجود آورده

2
زهرا 1 ماه قبل

چند سالته

سیما 7 ماه قبل
0

چون به یکتایی و بگانگی خدا

معنا شده است

yomama 7 ماه قبل
1

چون این سوره به یگانه گی و یکتایی و دانایی و مهربانی و شادی خدا اشاره میکنه، در این سوره به بینیازی خداوند اشاره میکنه

ناشناس 8 ماه قبل
1

بله

تانفذنیل 11 ماه قبل
1

ل

ناشناس 11 ماه قبل
4

نمیدونم

ارینا 11 ماه قبل
4

زیرا ما در این سوره خداوند یکتا را ستایش میکنیم

1
ناشناس 11 ماه قبل

زیراما دراین خداوند یکتارا ستایش میکنیم

نویسنده 11 ماه قبل
2

چون این سوره به خدا اشاره کرده است

نویسنده 11 ماه قبل
5

دتدرمق۲تدقبتپنقرقاردپججلش،متلسزثج،ی۱لز،کیف ن۲جز۷،دمس۱زکمسزا۱س

2
ل 7 ماه قبل

بله

3
وقتی نمیدونید الکی ننویسید 11 ماه قبل

چون سرار این سوره به اصل توحید و یگانگی خدا اشاره دارد با خواندن این سوره با صفات خداوند آشنا میشویم و این آشنایی موجب میشود تا با جان و دل به او ایمان بیاوریم و این سوره انسان ها را به یکتا پرستی دعوت میکندشاینا.

نویسنده 11 ماه قبل
5

چون در این سوره در مورد توحید یکتاپرستی و یگانگی خدا توصیف میشود

نویسنده 11 ماه قبل
11

چون این سوره در مورد توحید ویکتا پرستی ویگانگی خدا می باشد

نویسنده 11 ماه قبل
2

زینب =چون این سوره از یکتایی و چگونگی پروردگار سخن گفته است .

نویسنده 11 ماه قبل
7

چون سرار این سوره به اصل توحید و یگانگی خدا اشاره دارد با خواندن این سوره با صفات خداوند آشنا میشویم و این آشنایی موجب میشود تا با جان و دل به او ایمان بیاوریم و این سوره انسان ها را به یکتا پرستی دعوت میکندشاینا.

0
بتوچه 2 ماه قبل

باید همشو بنویسید

نازنین 11 ماه قبل
2

یعنی یکتا و یگانه بچه ها این درسته 🧿

نویسنده 11 ماه قبل
2

و

نویسنده 11 ماه قبل
5

چون این سوره درباره ی توحید یگانگی و یکتا پرستی خدا استنام و نام خانوادگی: متاسفمممنون خیلی کمک کرد

0
ستی 11 ماه قبل

چون این سوره درباره ی توحید یگانگی ویکتاپرستی خدا است

نویسنده 11 ماه قبل
3

همون نفر بالا گفت

نویسنده 11 ماه قبل
3

چرا سوره توحید به این نام معروف است

نویسنده 11 ماه قبل
1

بله

نویسنده 11 ماه قبل
-1

چون سوره توحید یکی از یگانگی و یکتا بودن خدا است

نویسنده 11 ماه قبل
2

برای اینکه خدا تنهاس به کسی نیاز ندارد و همه به خدا نیاز دارند

نویسنده 11 ماه قبل
10

چون به یکتاپرستی و آفریده گی خدا اشاره میکند

نویسنده 11 ماه قبل
10

در این سوره به بینیازی خداوند اشاره میکنه

نویسنده 11 ماه قبل
22

چون این سوره به یگانه گی و یکتایی و دانایی و مهربانی و شادی خدا اشاره میکنه

نویسنده 11 ماه قبل
2

درسته ✔️

1
س 11 ماه قبل

خ

نویسنده 11 ماه قبل
-2

چون همتا مانند او نیست

0
داود 11 ماه قبل

یکی بهم جواب بده برای من سوال اینجوریهدو دلیل بیاورید که نشان دهد اولین اصل از اصول دین بسیار با اهمیت است؟

0
مبینا 😘😍 11 ماه قبل

چون خدا یکی و شریک و همتایی ندارد

نویسنده 11 ماه قبل
-2

به نظر من توحید یعنی…….

1
ل 7 ماه قبل

اش

سپیده 11 ماه قبل
0

درسته جواب بالایی 👆👌

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون این سوره در مورد خداوند است

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون این سوره در مورد توحید و یکتاپرست یگانگی خدا وند است

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
0

نرذنرذ

نویسنده 11 ماه قبل
0

عسل هستم نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

ه

نویسنده 11 ماه قبل
0

زیرا این سوره در باره ی توحید و یکتا پرستی و یگانگی خداوند است.

زهرا 11 ماه قبل
0

نمیدانم

آرش حبی 11 ماه قبل
0

عالی است

نویسنده 11 ماه قبل
0

۹ج

خیلی عالی بود دمتون گرم 11 ماه قبل
1

خیلی عالی بود دم نویسنده گرم

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون این یوره درنورد یکتا پرستی خدا صحبت شده است 🌹🌹😊😊

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون این سوره درمورد بزرگی خدا بحث شده😊😊🌹🌹♥

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون خداوند بی مانند و یکتا و دانا است

نویسنده 11 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
0

جواب بده

نویسنده 11 ماه قبل
0

احدچون در سوره هم آمده است

نویسنده 11 ماه قبل
0

از آنجا که خداوند رابه یگانه گی وصف می کندتوحید نام گرفته❤

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون اولین سوره هست

نویسنده 11 ماه قبل
0

جواب

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

از نجا که خداوند را به یگا نگی وصف می کند توحید نام گرفته وبه این دلیل که خداوند را به محتوای آن انسان را از شرک خالص می کند. امیر حسین محمدی کلاس ششم دبستان.

نویسنده 11 ماه قبل
1

باش

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون این سوره به یگانه گی و یکتایی و دانایی و مهربانی و شادی خدا اشاره میکند

نویسنده 11 ماه قبل
0

کعاقلابسالیالیلیاباال

نویسنده 11 ماه قبل
0

جواب سوری توحید درس ۱۱

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون هیچ کس قادر و توانای او را ندارد

نویسنده 11 ماه قبل
0

سلام من خیلی راضی هستم عاللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییبود ددددددددددد💞💞💞💞💞💞💞💞💞

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون در یکتا بودن خدا است

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمی دپنم

نویسنده 11 ماه قبل
0

لتراارریااا

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون سوره ی اخلاص در مورد خدا پرستی و یگانگی و بی نیازی خداوند است.

امیر علی 💓 11 ماه قبل
0

چون سوره ی اخلاص در مورد خدا پرستی و یگانگی و بی نیازی خداوند است.

نویسنده 11 ماه قبل
0

حج

نویسنده 11 ماه قبل
0

زیرا این سوره به یکتایی و یگانگی خداوند تاکید میکند.

نویسنده 11 ماه قبل
0

مچوم

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون سوره توحید در مورد همتا و همانندی خدا است

نویسنده 11 ماه قبل
2

زیرا توحید به معنای یگانگی،ایمان خداوند است.

نویسنده 11 ماه قبل
0

هه

نرجس یوسفان 11 ماه قبل
0

چون خداوند بی نیاز است و همتا و همانندی ندارد

نرجس یوسفان 11 ماه قبل
0

چون خداوند بی نیاز است و همتا و همانندی ندارد

نویسنده 11 ماه قبل
0

علّیییییییییییییییییییییی

نرجس یوسفان 11 ماه قبل
0

چون خدا یکتاست و همانندی ندارد و نیازمند هم نیست

Rhhxbbkb 11 ماه قبل
0

,ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
0

یگانگی خدا

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون ب یکتایی و بی نیازی خدا اشارع میکند

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون خداوند این را دستور داده است

نویسنده 11 ماه قبل
3

اخلاص صفات خاص و مخصوص خداوند است و انسان را به یکتا پرسشیدعوت می کندبه خاطر همین این سوره را سوره ی توحید یا(اخلاص)می نامند

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون 🖕🏻🤣

ناشناس 11 ماه قبل
-2

چون 🖕🏻🤣

نویسنده 11 ماه قبل
1

باحال است

نویسنده 11 ماه قبل
-2

زافلسبث

نویسنده 11 ماه قبل
1

زیرا ما در این سوره خداوند یکتا را ستايش می کنیم

عالی 11 ماه قبل
2

چون این سوره در مورد توحید و یکتا پرستی و یگانگی خدا می باشد

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمی دتن

تبسم 11 ماه قبل
1

چون این سوره در مورد توحید و یکتا پرستی و یگانگی خدا می باشد

سما 11 ماه قبل
3

چون فرزنده کسی نیست وفرزندی هم ندارد

نویسنده 11 ماه قبل
2

چون خداوند یگتا و مهربان هستنر

نویسنده 11 ماه قبل
7

چون خداوند یکتا و یگانه هست و در این سوره هم فقط راجبه یگانگی خدا صحبت می کند این نام گذاشته شده… توحید به معنای یگانگی ست…

برای پاسخ کلیک کنید