توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم صفحه 31 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

جهاد در راه خدا – دفاع از دین و جان _ با اموال – عمل به دستورات خدا – ترک محرماتتیام

نویسنده

خداوند ب کسانی ک او را یاری کنند وعده یاره داده است منظور از خداوند یاری او توسط بندگانش یاری دین اوست

فاطی

با یاری کردن دین خدا جهاد در راه خدا و دفاع از دین با جان و اموال مان با عمل به دستورات خداوند در انجام دادن آن چیزی که بر ما واجب کرده و دوری از آن چیزی که از ما حرام کرده است این طوری می توانیم خداوند را یاری کنیم

نویسنده

توضیح دهید ما چگونه می توانیم خدا را یاری کنیم

نویسنده

با دفاع از دین با جان جان و مال و عمل به دستورات خداوند می توانیم خداوند را یاری کنیم

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با جهاد در راه خدا و دفاع از دین با جان و اموالمان ، با عمل به دستورات خداوند در انجام دادن آن چیزی که بر ما واجب کرده و دوری از چیزهایی که بر ما حرام کرده است. می توانیم خداوند را یاری دهیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-1

اینها همش دروغه لطفاً جواب سوال رو درست بگید

ناشناس 1 سال قبل
-2

اینها همش دروغه لطفاً جواب سوال رو درست بگید

حامد 2 سال قبل
0

ماباید کارهایی که خواسته شده را انجام دهیم

-1
حامد 2 سال قبل

و کار های درست انجام دهیم واو را شکر کنیم

نویسنده 2 سال قبل
8

انجام واجبات و ترک محرمات😊😎جنی😘😊

نویسنده 2 سال قبل
5

خداوند را بسیار شکر کرده و از حرف های بد دوری کنیم و نماز و سکر را به جا آوریم بسم لله الرحمان الرحیم

فاطی 2 سال قبل
19

با یاری کردن دین خدا جهاد در راه خدا و دفاع از دین با جان و اموال مان با عمل به دستورات خداوند در انجام دادن آن چیزی که بر ما واجب کرده و دوری از آن چیزی که از ما حرام کرده است این طوری می توانیم خداوند را یاری کنیم

نویسنده 2 سال قبل
1

جهاد در راه خدا ودعا برای اخرت خود و دیگران

نویسنده 2 سال قبل
8

ما با عمل به دستورات خداوند و دوری از چیزهایی که خداوند بر ما حرام کرده می توانیم خداوند را یاری کنیم

درسانا 2 سال قبل
6

کارهایی انجام می دهیم که خدا به ما توصیه کرده

نویسنده 2 سال قبل
3

با جهاد در راه خداو دفاع از دین اسلام

نویسنده 2 سال قبل
4

توضیح دهید ما چگونه میتوانیم خداوند را یاری دهیم صفحه ۳۱ پیام های آسمان هفتم

0
..... 2 سال قبل

با جهاد در راه خدا ، دفاع از دین با جان و اموالمان و با عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات و ترک محرمات ، در واقع خداوند را یاری می دهیم

نویسنده 2 سال قبل
0

سارینا عباس آقا بیژاباد

Kimiya 2 سال قبل
-2

نمیدونم

کژان 2 سال قبل
2

منظور خداوند از یاری او توسط ما بندگا ن ،یاری دین اوست یعنی ما با جهاد در راه خدا ، دفاع از دین با جان و اموالمان و با عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات و ترک محرمات در واقع خدا وند را یاری کرده ایم و موجب ثبات و پایداری دین او شده ایم

نویسنده 2 سال قبل
10

منظور از یاری خدا یاری دین با جهاد (باجان ومال ) انجام واجبات ترک گناهان کمک به همنوعان

آیسا سعیدی 2 سال قبل
6

با جهاد در راه خدا و دفاع از دین با جان و اموالمان با عمل به دستورات خداوند در انجام آنها چیزی که بر ما واجب کرده است آیسا سعیدی

ناشناس 2 سال قبل
1

جها در راه خداه – دفاع از دین با جان اموالمان – با عمل به دستورات خداوند در انجام دادن آن چیزی که برما واجب کرده و دوری از چیزهای که برما حرام – می توانیم خداوند را یاری بدهیم با تشکر عرفان سالاری نژاد

نویسنده 2 سال قبل
1

با جهاد در راه خدا و گذشتگی از جان ومال .به دستورات خداوند انجام داده چیزهایی که مارااز ان حرام کرده دوری کنیمکوثر

نویسنده 2 سال قبل
8

با جهاد در راه خدا و دفاع از دین با جان و اموالمان ، با عمل به دستورات خداوند در انجام دادن آن چیزی که بر ما واجب کرده و دوری از چیزهایی که بر ما حرام کرده است. می توانیم خداوند را یاری دهیم.

نویسنده 2 سال قبل
2

با جهاد در راه خدا

نویسنده 2 سال قبل
23

جهاد در راه خدا – دفاع از دین و جان _ با اموال – عمل به دستورات خدا – ترک محرماتتیام

ابوالفضل 2 سال قبل
0

یعنی باجهاد درراه خدا دفاع از ین با جان اموالمان باشیم

-2
پوخ یمه 2 سال قبل

گودوخ

نویسنده 2 سال قبل
19

خداوند ب کسانی ک او را یاری کنند وعده یاره داده است منظور از خداوند یاری او توسط بندگانش یاری دین اوست

نویسنده 2 سال قبل
3

ارالرتبلل

سولین 2 سال قبل
-1

با دفاع از دین با جان و مال و عمل به دستورات خدا

نویسنده 2 سال قبل
9

پیروی کردن از دستورات پیامبرانشکر گذاری کردندفاع از دینپرهیز از کارهای بد

نویسنده 2 سال قبل
10

با دفاع از دین با جان جان و مال و عمل به دستورات خداوند می توانیم خداوند را یاری کنیم

نویسنده 2 سال قبل
5

توضیح دهید چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم

نویسنده 2 سال قبل
18

توضیح دهید ما چگونه می توانیم خدا را یاری کنیم

7
Kimiya 2 سال قبل

با دفاع از دین با جان کمال و عمل به دستورات خداوند را یاری کنیم.

نویسنده 2 سال قبل
-1

گبحبتتفحقخثخنطتیتزازتتبابتبتفختفوفددقاقتبححبنزنرنبنبتبتبتبتبتبتتبترتبحبححقجقبنقنقنقنقننق

نویسنده 2 سال قبل
5

با دفاع از دین و با جان و مال و عمل به دستورات

نویسنده 2 سال قبل
-1

خوبیی؟

نویسنده 2 سال قبل
0

شکر واقعی نعمت چیست

نویسنده 2 سال قبل
6

جهاد در راه خدا و دفاع از دین با جان و اموالمان ، با عمل به دستورات خداوند در انجام دادن آن چیزی که بر ما واجب کرده و دوری از چیزهایی که بر ما حرام کرده است. می توانیم خداوند را یاری دهیم.

برای پاسخ کلیک کنید